C.F.P. Perfect Service S.A.
C.F.P. PERFECT SERVICE  S. A.
CALEA SPRE CUNOAŞTERE
Prima pagina Despre noi Cursuri Editura Turism Cercetare Psihologie Consiliere Holgrup Inscrieri
C.F.P. Perfect Service S.A.

Prezentare Etapa 1 si rezultate obtinute

Documente etapa 1

 1. Raport ştiinţific şi tehnic RST Asupra Etapei 1 „Studiul şi analiza unui contur energetic reprezentativ, integrat holistic; definire contur, culegere date iniţiale, evaluare iniţială
 2. Studiul ergonomic initial al locurilor de munca în contextul triadei om-echipament–mediu, avand ca scop elaborarea unui model de formare si dezvoltare a unei constiinte ecologice compatibile cu cerintele de protectie a mediului formulate de UE
 3. Studiu tehnic al parametrilor functionali ai complexului focar-arzatoare cazan – turbine

Etapa 2

Documente etapa 2

 1. Model arzator
 2. Raport stiintific si tehnic RST Asupra Etapei 2 „CERCETARI DE LABORATOR PRIVIND PROCESELE TERMODINAMICE COMPLEXE DIN SISTEMUL DE PRODUCERE A ENERGIEI AFERENT GRUPULUI ENERGETIC DE 315 MW”
 3. Tunel aerodinamic
 4. Poze
 5. Film cazan

Etapa 3

Documente etapa 3

 1. Raport stiintific si tehnic RST Asupra Etapei 3 „Cercetări pentru realizarea arzătorului model funcţional şi studiul holistic om-echipament-mediu”
 2. Poze

Etapa 4

Documente etapa 4

 1. Raport stiintific si tehnic RST Asupra Etapei 4 „Efectuarea de teste si experimentari complexe pe instalatia pilot”

Etapa 5

Documente etapa 5

 1. Raport stiintific si tehnic RST Asupra Etapei 5 „Stabilirea soluţiilor de implementare şi extindere a noii tehnologii; evaluarea fezabilitatii noii tehnologii de ardere economico-ecologice la un grup energetic pentru carbune”

Diseminarea rezultatelor

Prezentare proiect

Project presentation

 
 
Proiect “Management si psihologie aplicate unui sistem energetic pe cărbune integrat holistic, pentru reducerea poluării si creşterea calităţii vieţii" HOLGRUP Contract nr. 33/iulie 2012
Etapa 3

MODELUL DE FORMARE A UNUI NIVEL PERFORMANT DE CONŞTIINŢĂ ECOLOGICA REZULTATE PRELIMINARE - CO

pdf

Etapa 3 a proiectului intitulata „Cercetări pentru realizarea arzătorului model funcţional  şi studiul holistic om-echipament-mediu”a fost destinată modelării numerice a fenomenelor termogazodinamice din arzătorul model funcţional, elaborării temei de proiectare (P2); proiectării şi execuţiei acestuia (P1), studiului impactului ecologic şi economic prin aplicarea noii tehnologii de ardere (P3), realizării sistemului conceptual de conducere holistic integrată şi a modelului de responsabilizare individuală a lucrătorilor (CO). Partenerul cofinanţator P4 a sintetizat şi furnizat toate datele necesare realizării etapei. Conform planului de activităţi Etapa 3 s-a desfăşurat pe durata a 12 luni şi au fost implicaţi toţi partenerii proiectului. La realizarea acestei etape au participat 33 de cercetători seniori, 8 tineri cercetători, dintre care 2 doctoranzi, şi 2 masteranzi.

Obiectivele etapei au fost îndeplinite integral, respectiv:

- Abordarea holistic integrata a relaţiei om-echipament reflectata in binomul eficienta-mediu;

- Elaborarea temei de proiectare pentru arzătorul model funcţional pe baza cercetărilor experimentale şi modelării numerice;

- Elaborarea proiectului şi documentaţiei de execuţie pentru arzător si adaptările necesare experimentării sale;

- Execuţia arzătorului model funcţional si adaptărilor necesare montării pe cazanul pilot;

- Studiul impactului ecologic al implementării noii tehnologii de ardere la un grup energetic de mare putere.

Realizările tehnice principale al acestei etape au fost: modelarea numerică, proiectarea şi realizarea arzătorului model funcţional de praf de cărbune.

Modelarea proceselor termogazodinamice din arzătorul model funcţional a fost efectuată de partenerul P2 prin două tehnici: analitic şi numeric.

Modelul analitic a permis determinarea gradului de interacţiune a jeturilor de agent primar şi combustibil, a capacităţii de penetraţie în focar a acestor jeturi, precum şi a zonei optime de admisie a aerului secundar inferior. Prin acest model s-au trasat profilele vitezelor axiale a jetului comun după amestec, atât în secţiunea mediana, cât şi în diverse secţiuni spaţiale.

Modelul numeric are la bază ecuaţiile Navier-Stokes complet mediate după criteriul Reynolds, iar calculul a fost efectuat prin utilizarea pachetului software Ansys FLUENT v14.01 pe o platformă Supermicro cu 48GB de memorie principală şi două procesoare Intel şase nuclee CPU de 2.4 GHz. Modelarea numerică a permis studiul influenţei vitezei jetului de aer terţiar asupra penetrării jetului de aer primar. Valoarea factorului de amestec demonstrează penetrarea aerului secundar până într-o zonă în care contribuţia sa este hotărâtoare pentru controlul emisiei de NOx.

 

1

Fig. 1. Spectrul vitezelor: a - modelare numerică

viteze 1

                                            Fig. 1. Spectrul vitezelor: b - experiment

Profilele de viteză axială la diferite distanţe z de la ieşirea din ambrazură pe planul de simetrie şi diferite cote verticale y sunt prezentate în (fig. 1). Valorile experimentale obţinute în etapa anterioară validează pe cele obţinute prin modelare numerică.

Partenerul P1 a întocmit documentaţia şi proiectul de execuţie a arzătorului model funcţional, a executat arzătorul şi adaptările necesare montării acestuia pe cazanul pilot de 2 MWt deţinut de partenerul P2. Soluţia constructivă şi cea de racordare la cazanul pilot sunt prezentate în figurile 2 şi 3.

 

Politehnica-arzator%203D-1[1]

Fig. 2. Modelul de arzător funcţional

DSC_0012

                        Fig. 3. Arzătorul montat pe cazanul pilot

Partenerul P3 a realizat, pe baza datelor colectate şi prelucrate de la partenerul P4 studiul impactului ecologic al implementării noii tehnologii de ardere la grupul energetic de mare putere de la CEO-Sucursala Işalniţa. Studiul este însoţit de analiza comparativă a funcţionării economico-ecologice cu normele UE şi arată, că, în condiţiile actuale de funcţionare, emisiile de NOx depăşesc normele admise cu circa 35-40 %. Implementarea noii tehnologii de ardere are drept scop reducerea concentraţiei de NOx cu aprox. 40 %, astfel încât să se respecte valorile limită admise. Sunt estimate şi efectele economice pozitive care însoţesc această reducere. Respectarea legislaţiei de mediu după 01.01.2016 impune implementarea şi a altor măsuri primare şi/sau secundare, cu menţiunea că măsurile secundare de reducere ale concentraţiei de NOX sunt mult mai costisitoare.

Partenerul P4 a furnizat un set de date constructive pentru evaluarea condiţiilor tehnice de retehnologizare a sistemului de ardere.

Realizările socio-umane ale etapei constau în elaborarea sistemului conceptual de conducere holistic integrată şi a modelului de responsabilizare individuală a lucrătorilor.

Sistemul conceptual de conducere holistic integrată reprezintă cadrul ştiinţific fundamental pe baza căruia va fi construită în următoarea etapă arhitectura modelului holistic managerial de gestionare optimă a personalului de la SE Işalniţa, în scopul reducerii de emisii poluante şi creşterii calităţii vieţii. El conţine:

- Conceptele referitoare la managementul holistic, care vor reprezenta sistemul conceptual general al modelului managerial: managementul colaborării, managementul suportiv, managementul participativ, managementul continuităţii si metode şi măsuri specifice managementului continuităţii vor fi integrate încele trei componente de referinţă ale modelului: cultura exploatării (managementul colaborării, managementul participativ) cultura responsabilitătii (managementul suportiv) cultura incertitudinii (managementul continuităţii si metode şi măsuri specifice managementului continuităţii).

- Conceptele Uniunii Europene privind protecţia ecosistemului, premise teoretice fundamentale în construirea modelului de conştiinţă ecologică la S.E. Isalnita.

- Conceptele fundamentale privind legile ecologiei:

- Conceptele fundamentale privind instrumente pentru păstrarea echilibrului ecologic din perspectivă umana, componente ale proiectului de realizare a unui model managerial de conducere holistică integrată.

Modelul socio-tehnic de responsabilizare individuală a lucrătorilor conţine două instrumente: Fişa psihologică individuală şi Fişa psihologică colectivă, corespunzătoarele  standardul OH SAS 18001. Modelul reprezintă o componentă în cadrul culturii responsabilităţii ca baza pentru o metodica de conducere holistic integrata: om echipament - mediu privita din perspectiva factorului uman.

      Prin crearea Sistemului conceptual specific managementului holistic ca şi prin crearea Modelului de Fişă sociotehnică, lucrarea a creat premisele pentru realizarea obiectivelor proprii etapei următoare: elaborarea unei metodici de conducere holistic integrata: om echipament- mediu privita din perspectiva factorului uman.

În cadrul etapei 3 a proiectului au fost elaborate 3 articole, au fost susţinute şi publicate în cadrul a patru Conferinţe internaţionale 5 articole, prin care sunt diseminate obiectivele, conţinutul şi rezultatele cercetărilor efectuate.

 

Concluzii

Rezultatele Etapei III corespund integral obiectivelor propuse. Sub aspect tehnic s-au realizat:

- continuarea cercetărilor privind concepţia constructivă a arzătorului model funcţional prin modelare şi simulare analitică şi numerică;

- elaborarea temei de proiectare pentru arzătorul model funcţional;

- proiectul şi documentaţia de execuţie a arzătorul model funcţional;

- execuţia şi montarea cu adaptările necesare a arzătorului model la cazanul pilot;

- Studiul impactului ecologic şi economic al implementării noii tehnologii de ardere la grupul energetic de 315 MW de la CEO – sucursala Işalniţa.

Pe baza rezultatelor obţinute în această etapă se vor putea realiza ansamblul de experimentări pe cazanul pilot, care să confirme viabilitate noii tehnologii de ardere propuse şi trecerea la evaluarea condiţiilor tehnice de adaptare a soluţiei novative la un arzător industrial la cazanul MAN 525 t/h.

Prin crearea Sistemului conceptual specific managementului holistic ca şi prin crearea Modelului de Fişă sociotehnică lucrarea şi-a atins obiectivele propuse, creând totodată premisele pentru realizarea obiectivelor proprii etapei următoare: elaborarea unei metodici de conducere holistic integrata: om echipament-mediu privita din perspectiva factorului uman.

Articole

[8] Adam, A., Mihăescu, L., Oprea, I., Bărbieru, I., Mândrean, C., Vulpe, M., Ligda, S., „Contribuţii la modernizarea unui sistem energetic pe cărbune pentru reducerea poluării şi creşterea calităţii vieţii - aplicaţie SE Işalniţa -proiect PN II – HOLGRUP 2012”, TEHNOLOGIILE ENERGIEI - producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice şi termice, nr. 11-2013;

[9]  Negreanu, G.P.,    Stanciu, D.,  Mihăescu, L., Pîşă, I.,     Oprea, I.     Berbece, V, „Testing a new lignite prototype burner by experiment and numerical modeling”, Transactions Of The Institute Of Fluid-Flow Machinery, The Szewalski Institute of Fluid--Flow Machinery, Gdansk, Poland, no. 126, oct. 2014, pp. 199-2010;

            Conferinţe

 [10] Negreanu, G., Mihăescu, L, Pîşă, I, Oprea, I, Berbece, V.,  Adam, A, Mândrean, C., Bărbieru, I., Gherghina, V, Moga, Al., „Design conception of a pilot burner that simulates the retrofitted burners from CHP Işalniţa”, 3nd International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development TE-RE-RD 2014, 12-14 iunie 2014, Mamaia;

[11]  Negreanu, G.P., Mihăescu, L., Pîşă, I., Oprea, I. Berbece, V., „Mathematical modeling and experimental tests of the air jets mixing process in a new prototype of lignite burner for lower NOx emissions”, Proceedings of the XIX National Scientific Conference with International Participation FPEPM 2014, 14-17 september, Sozopol, Bulgaria;

[12]  Mihăescu, L., Negreanu, G.P., Pîşă, I., Berbece, V., Oprea, I., Adam, A.,  „Preliminary Tests in order to assess the Pollutant Emissions of a New Designed Lignite Burner”, Ruse University Annual Conference, 24-25 october 2014, Ruse, Bulgaria;

[13]  Adam, A., Darie G., Oprea I., Gherghina V., Barbieru, I., Pasa, I., Sofronie C., „The Design Concept of Experimental Pilot Burner for Low NOx Combustion of Lignite from Oltenia Energy Complex, Isalnita TPP”, WEC CENTRAL AND EASTERN EUROPE ENERGY FORUM 12th Edition - FOREN 2014, 22-26 iunie, Bucuresti;

[14]  Sofronie, C., Zubcov, R., “Practical psychomanagerial application in order to build a behavioral holistic model of eco-awareness based on order psychology-quantum psychology® (POPQ®)”3nd International Conference on Thermal Equipment, Renewable Energy and Rural Development TE-RE-RD 2014, 12-14 iunie 2014, Mamaia.